Op woensdag 8 maart houdt RoSa vzw het voor één dag bekeken. We staken tegen discriminatie en onderdrukking van vrouwen en komen op voor vrouwenrechten. #internationalwomensstrike

Solidarity is our weapon

Met deze staking worden man, vrouw en x  in alle uithoeken van de wereld opgeroepen om te protesteren tegen het onrecht waarmee vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. In Argentinië en Mexico wordt elke dag 1 vrouw vermoord. In Ierland en Polen is abortus streng gelimiteerd, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. In Saoudi-Arabië mogen vrouwen niet met de auto rijden. In Rusland staat op huiselijk geweld straks alleen een boete. In meer dan twintig landen in Midden-Afirka, Azië en het Midden-Oosten is vrouwenbesnijdenis nog een cultureel gebruik. In de VS werd een man die opschepte over seksuele aanranding tot president verkozen. In België worden elke dag bijna 100 vrouwen verkracht, slechts 4% van de daders wordt veroordeeld.

 vrouwenstaking2Overal, ook bij ons, staat de positie van vrouwen, etnische-culturele minderheden, LGBTQ+, en mensen met een beperking onder druk. Hoe schrijven we de toekomst wanneer angst en onrust heersen? Onder het motto ‘solidarity is our weapon’ steken we – samen met vele mannen - de hand uit naar onze zusters wereldwijd. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en staan los van etniciteit, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing, religie, migratieof verblijfsstatus, seksuele identiteit, taal, burgerlijke staat, economische status, leeftijd of fysieke beperking.

 

 

Inzet van de vrouwenstaking in België

Van de staking bij FN Herstal in 1966, bekend als de grootste vrouwenactie uit de Belgische geschiedenis voor gelijk loon voor gelijk werk, de abortusstrijd in de jaren '70 en '80 tot de protestbijeenkomst op de dag van Trumps eedaflegging eind januari in Brussel, het onrecht tegen vrouwen sterkt ons in de strijd voor vrouwenrechten.

In België waar vrouwenrechten zogezegd vanzelfsprekend zijn, zien we dat vrouwen zich niet volledig in vrijheid kunnen ontplooien, zonder te worden gehinderd door seksisme en paternalisme:

Geweld

Het overgrote deel van de daders van fysiek, psychisch en seksueel geweld tegen vrouwen in België gaat vrijuit: van 100 schuldig bevonden daders worden er slechts 4 gestraft. Vrouwen zijn slachtoffers van mensenhandel, seksuele uitbuiting en prostitutie. Onze overheid en rechters bieden vrouwen hiervoor nauwelijks bescherming.

We eisen van onze rechters de moed om daders van (seksueel) geweld op vrouwen effectief te straffen. We eisen een overheid die ernstig werk maakt van preventie van geweld tegen vrouwen en voor adequate opvang zorgt. Wij willen ons veilig voelen op straat. De openbare ruimte is geen plek waar wij op bezoek mogen komen, maar behoort ook ons toe.

Armoede

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de Belgische armoedecijfers, zeker alleenstaande moeders en vrouwen uit etnisch-culturele minderheden. Deze categoriëen lopen een verhoogd risico op armoede, onder meer omdat wetgeving en fiscaliteit alleenstaanden benadelen en omdat vrouwen uit etnisch-culturele minderheden geconfronteerd worden met administratieve hindernissen, taalbarrieres en discriminatie en racisme.

We willen dat er rekening wordt gehouden met de precaire situaties van alleenstaande vrouwen en vrouwen uit etnisch-culturele minderheden. We vragen meer en betere kinderopvang, ook voor wie niet voltijds werkt.

Arbeid en zorg

De loonkloof is een realiteit en bestaat ook hier nog: voor hetzelfde werk worden vrouwen minder betaald. In weinig domeinen stoten vrouwen door tot de absolute top. Ze worden belemmerd in hun carrière door discriminerende patronen op de werkvloer, maar ook door combinatiedruk: huishoudelijke en zorgtaken zijn nog steeds niet gelijk verdeeld.

Wij willen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen voor eens en voor altijd gedicht wordt. We vragen een eerlijke verdeling van mannen en vrouwen in raden van bestuur én in de politiek. Een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen van de zorg voor kinderen en ouderen is anno 2017 niet te veel gevraagd. Een uitbreiding van het moederschaps- en vaderschapsverlof is broodnodig. We willen dat de beperking van de inkomensgarantie-uitkering teruggeschroefd wordt.

Migratie

Vrouwen met een migratie-achtergrond staan in België vaak in de marge van de marge. Samira moet haar naam veranderen in Cécile om aan een job of een appartement te geraken. Vaak leidt dit ertoe dat deze vrouwen in precaire arbeid belanden, of helemaal niet aan betaald werk geraken.

De diverse samenleving is een realiteit waar we slim mee moeten omgaan. We vragen om constructieve en effectieve maatregelen en oplossingen om racisme, discriminatie en islamofobie tegen te gaan, zoals de invoer van praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt. We willen rechtszekerheid en transparante procedures voor vrouwen in precaire verblijfsstatuten. We willen vlotte procedures voor diploma-erkenning van vrouwen die een buitenlands diploma hebben behaald.

Beeldvorming & uiterlijk 

Slechts 24% van alle mensen die we horen en zien in de media zijn vrouwen. Seksisme en onrealistische schoonheidsidealen zijn schering en inslag in films, reclame en televisieprogramma’s. Deze beelden beïnvloeden de ontwikkeling van het zelfbeeld van vrouwen van jongsaf aan. Een vrouw wordt in België nog steeds beoordeeld op haar uiterlijk. Wat ze draagt en hoe ze eruit ziet is belangrijker dan haar capaciteiten. Dat geldt voor de hoofddoek, en evengoed
voor de minirok.

We willen een realistische en diverse beeldvorming van vrouwen in de media. Wij willen vrouwen zien van alle leeftijden, kleuren en maten, in evenveel verschillende rollen als mannen. De waarde van een vrouw mag niet bepaald worden door de hoeveelheid stof die ze wel of niet draagt. De vrouw, en de vrouw alleen, zou moeten beslissen over haar uiterlijk en welke kledij ze draagt.

Hoe kun je meedoen?

  • Staak: je stopt een hele dag met werken, zorgen, huishoudelijke taken uitvoeren.
  • Staak deeltijds: je staakt het werk voor een aantal uren.
  • Als je het werk niet kan neerleggen: draag zwarte kleren of een zwarte rouwband.
  • Betoog, kom op straat, loop rond met een slogan, zet een stakingspiket op voor je huis of je werkplek.
  • Stel een out of office-reply in met een duidelijke boodschap.

bv: “Ik staak vandaag. Op 8 maart, internationale vrouwendag, organiseren vrouwen in alle uithoeken van de wereld een grote internationale vrouwenstaking. Met deze staking protesteren we tegen het huidige sociale, wettelijke, politieke, morele en verbale geweld tegen vrouwen wereldwijd, van Trump tot IS, van religieuze leiders tot vrouwonvriendelijke politici, van Noord tot Zuid.”

  • Boycot bedrijven die seksistische boodschappen uitsturen of hun vrouwelijk personeel slecht behandelen.
  • Hang een gepersonaliseerde vlag uit je raam.
  • Post een foto van je stakende zelf en deel hem op twitter, instagram en facebook met de hashtag #internationalwomensstrike @womensstrikebelgium.
  • Verzin zelf een actie die bij je past.

Meer info

Artikels

Info International Women's Strike