hier komen promoties & acties

Agenda 2030 in Vlaanderen

Ook Vlaanderen is mee verantwoordelijk voor het behalen van de wereldwijd aangenomen doelstellingen. Nu Agenda 2030 is ingezet, wijzen diverse organisaties erop dat het genderaspect voortdurende opvolging vraag. Zo stelt de Nederlandstalige Vrouwenraad in oktober 2016 een dossier op met richtlijnen voor het uitvoeren van Agenda 2030 in Vlaanderen. Dat dossier kun je hier lezen.

De Vrouwenraad licht toe: “Vlaanderen is als regio mee verantwoordelijk voor de uitvoering van Agenda 2030, zowel in het binnenlands als buitenlands beleid. Tegen 2030 zouden de doelen behaald moeten zijn. Dit zal belangrijke inspanningen vergen. Alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen en ook de meest subdoelstellingen zijn relevant voor het Vlaams beleid. Onze levensstijl is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering en van het verlies van gronden, wouden, visbestanden, zoetwatervoorraden… De voorrechten die we toekennen aan multinationals en grootkapitaal via belastingparadijzen creëren een sociaal kerkhof, vooral in het arme Zuiden, maar ook bij ons bestaan armoede, uitsluiting en ongelijkheid. Het komt er op aan de Doelstellingen te vertalen naar de Vlaamse context. Hierbij moet rekening gehouden worden met het evenwicht tussen economische, ecologische en sociale ontwikkeling, met de onderlinge afstemming van de doelstellingen op elkaar en met de basisprincipes van Agenda 2030.”

De Vrouwenraad noemt als belangrijke aandachtspunten in Vlaanderen onder meer de aanhoudende kinderarmoede en kansarmoede onder vrouwen. Hoewel de meeste gezondheidsdoelstellingen al gehaald zijn, moet Vlaanderen inzetten op het verbeteren van productie- en consumptiepatronen in onze samenleving. Vlaanderen scoort goed op vlak van kennisoverdracht in wiskunde, lezen en wetenschappen, maar kan ongelijkheid in het onderwijs verkleinen. Er bestaan geen directe wettelijke discriminaties tussen vrouwen en mannen, maar in het dagelijks leven blijven heel wat ongelijkheden overeind. Denk aan verschillen in verloning en ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren. Ook op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het tegengaan van klimaatopwarming valt er veel winst te boeken.