hier komen promoties & acties

Duurzame ontwikkeling: wat en hoe?

De term ‘duurzame ontwikkeling’ wordt voor het eerst gebruikt in een eindrapport van de VN in 1987. Sindsdien is het concept niet meer weg te denken uit zowel internationale als plaatselijke beleidsteksten. Maar wat bedoelen we hier nu precies mee? Wat is de ontstaansgeschiedenis van dit concept? En hoe maakt de wereld werk van duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling, wat is dat?

De term duurzame ontwikkeling duikt voor het eerst op in het eindrapport van de Brundtland-commissie, Our Common Future, in 1987. Deze VN-commissie werd enkele jaren voordien opgericht om een stand van zaken op te maken van de milieu- en ontwikkelingsproblematiek in de wereld. Het rapport definieert duurzame ontwikkeling als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

In het document wordt voor de eerste keer de link gelegd tussen economische groei, sociale vooruitgang en milieuvraagstukken. Het rapport concludeert dat de hele wereld niet kan leven en consumeren zoals het Westen, en dat deze manier van leven bovendien niet generaties lang volgehouden kan worden. Natuurlijke hulpbronnen worden schaarser en de huidige welvaart vervuilt onze leefwereld steeds meer. Daarnaast is de welvaart in Westerse landen voor een groot deel gerealiseerd op de kap van goedkope arbeidskrachten en natuurlijke hulpbronnen uit het Zuiden. Om deze complexe problematiek het hoofd te bieden is er nood aan duurzame ontwikkeling: een samenhangende ecologische, economische en sociale ontwikkeling met aandacht voor mondiale en langetermijneffecten.

Hoe de wereld werk maakt van duurzame ontwikkeling?

De wereldconferenties over milieu en ontwikkeling van de VN moeten zich vervolgens richten op concrete oplossingen. Belangrijke mijlpalen zijn onder meer de conferentie van 1992 in Rio de Janeiro (de United Nations Conference on Environment and Development, ook wel UNCED of Earth Summit genoemd) en de World Summit on Sustainable Development van 2002 in Johannesburg. Het begrip duurzame ontwikkeling wordt verder uitgewerkt en beleidsplannen worden opgesteld. De belangrijkste doelstellingen worden verzameld in het internationaal actieplan van 1992: Agenda 21. Agenda 21 verwijst naar de eenentwintigste eeuw en moet globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN worden nageleefd.


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek