hier komen promoties & acties

Duurzame ontwikkeling en gender

Het vernieuwende aan het concept duurzame ontwikkeling is het inzicht dat economische, sociale en ecologische problematieken nauw met elkaar verbonden zijn en dus samen opgelost moeten worden. Ook gendergelijkheid is hier een belangrijke dimensie van.

Vrouwen wereldwijd vormen iets meer dan de helft van het aanwezige potentieel aan menselijk kapitaal. Toch worden de bijdragen en noden van vrouwen wereldwijd nog steeds voor een groot stuk gemarginaliseerd. Dat blijkt onder meer uit de Gender Empowerment Measure (GEM) en de Gender-related Development Index (GDI), twee genderindexen die de genderongelijkheid wereldwijd in kaart brengen.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek reeds heeft aangetoond dat het realiseren van gendergelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het realiseren van andere fundamentele ontwikkelingsdoelstellingen, loopt de praktijk nog steeds achter. Als het om duurzame ontwikkeling gaat, zou meer gendergelijkheid onder andere leiden tot minder armoede, meer innovatie, verhoogde efficiëntie in gezondheidszorg en sociale programma's, beleid dat beter afgestemd is op de noden van alle burgers, daling van de bevolkingsgroei en minder milieuschade door niet-duurzame activiteiten.

Volgens het Gender and Sustainable development-rapport van de OECD uit 2008 kan dit bereikt worden door:

  • Beleid gericht op combinatie arbeid-zorg die een hogere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt toelaat
  • Ontwikkelingsbeleid gericht op het promoten van de economische rol van vrouwen
  • Opwaarderen van de status en verloning van traditioneel vrouwelijke beroepen
  • Stimulansen voor vrouwen in wetenschappelijke en technologische sectoren
  • Verhoogde toegang tot en meer investeringen in vrouwelijk ondernemerschap
  • Genderspecifieke aanpak in gezondheidszorg
  • Betere integratie van vrouwelijke migranten in de arbeidsmarkt en samenleving
  • Meer vrouwelijke participatie in besluitvorming
  • Meer aandacht voor vrouwelijke inbreng in de milieuproblematiek


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek